ประกาศกิจกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1


            NEC ภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1

VTR ประกอบการบรรยายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561