สำหรับอาจารย์


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพ.ศ.2556(ปรับปรุง พ.ศ. 2561) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 22
2 ตัวอย่างหลักสูตรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 182
3 เอกสารการประชุมสัมมนาประกันคุณภาพ 25 ก.ย. 2560 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 144
4 แบบรายงานผล การดำเนินการหลักสูตร นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 133
5 คู่มือสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 144
6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขางวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง) นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 169
7 หนังสือเข้า 716 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 143
8 เอกสารอ้างอิง นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 134
9 ร่างตัวอย่างแบบประเมิน นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 136
10 ร่างตัวอย่าง คอศ1 นางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ 167