ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

เพื่อรับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563