ด่วน!  แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี  2557 -  2559

ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ส.ค. 2560 ให้มาขอรับใบปริญญาบัตร

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น เพื่อใช้ในการขอรับ

ใบปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1