ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จึงขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิตจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จะจัดส่งให้โดยด่วน